Belépés Kijelentkezés Regisztráció Fiókom adatai facebook LinkedIn Instagram

ZYNTERN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések

  1. A Szabályzat célja és hatálya

  1.1. A Szabályzat célja

  1.1.1. Jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Zyntern.com Kft. (a továbbiakban: „Zyntern.com”) kezelésében lévő személyes adatok tekintetében a legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.

  1.1.2. A Szabályzat célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítsa a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

  1.1.3. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelő a Zyntern.com Kft. és elérhetőségei a következők:

  • Zyntern.com Kft.
  • Cégjegyzékszám: 07-09-028850
  • Adószám: 25776641-2-07
  • Székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály tér 8. fszt. 3.
  • Cég fióktelepe: 1025 Budapest, Cimbalom utca 6/A Fsz 1.
  • Telefonszám: +36 70 935 50 45
  • E-mail cím: [email protected]
  • Honlap: www.zyntern.com
  • Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Rónyai Nóra; [email protected]
  (továbbiakban: „Adatkezelő” vagy “Zyntern.com”).

  1.1.4. A Szabályzat alkalmazási köre kiterjed a Zyntern.com minden adatkezelésére és a Zyntern.com megbízása alapján történő adatfeldolgozására, amely természetes személy személyes adataira vonatkozik, beleértve az adatkezelés minden fajtáját, függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik. Továbbá kiterjed minden olyan adatfeldolgozási műveletre, amit a Zyntern.com adatfeldolgozóként végez a Megrendelők részére.

  1.2. Szabályzat hatálya és az abban alkalmazott adatvédelmi elvek

  1.2.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Zyntern.com valamennyi felhasználójára (továbbiakban: “Felhasználó”). Jelen szabályzat szerint Felhasználónak minősül az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek szerinti Ügyfél és Megrendelő.

  1.2.2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Zyntern.com, illetve annak valamennyi szervezeti egysége által nyilvántartott valamennyi személyes adatra, a velük végzett adatkezelési és feldolgozási műveletek teljes körére, keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

  1.2.3. Adatkezelő jogosult a jelen Szabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

  1.2.4. Adatokat csak a jelen Szabályzatban meghatározott célokra, továbbá törvényben rögzített egyéb célra szabad megszerezni, tárolni és felhasználni.

  1.2.5. Az Adatkezelésre csak megfelelő jogalap birtokában, tisztességesen és törvényesen kerülhet sor.

  1.2.6. Az adatok mennyiségének és minőségének kezelésük céljával arányban kell állniuk, továbbá alkalmasnak kell lenniük jelen Szabályzatban megjelölt célra, de ezen a célon nem terjeszkedhetnek túl.

  2. A Szabályzat jogi háttere

  2.1. Jelen Szabályzat jogi hátterét a hatályos magyar jogszabályok adják. A Felhasználó figyelmét az alábbi adatkezelésre vonatkozó jogszabályokra hívjuk fel:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
  • Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”)
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
  • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről

  3. Értelmező rendelkezések

  3.1. A Szabályzat alkalmazásában:

  3.1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a Zyntern.com kezeli.

  3.1.2. Adatfogalmak:

  3.1.2.1. Személyes adat: érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  3.1.2.2. Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. Továbbá a GDPR fogalomhasználata szerinti genetikai adat, biometrikus adat és egészségügyi adat.

  • genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
  • biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
  • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

  3.1.2.3. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  3.1.2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  3.1.2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  3.1.2.6. Adatfeldolgozás: minden olyan adatkezelési művelet, amelyet az adatfeldolgozó végez az adatkezelő megbízásából és utasításai szerint.

  3.1.2.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  3.1.2.9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  3.1.2.10. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  3.1.2.10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

  3.1.2.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  3.1.2.12. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;.

  3.1.2.13. Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  3.1.2.14. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

  3.1.2.15. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

  3.1.2.16. EGT-állam: az Európai Unió tagállamai, továbbá Lichtenstein, Norvégia és Svájc.

  3.1.2.17. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

  3.1.2.18. Felhasználó: a www.zyntern.com URL címen elérhető webportált felkereső és használó álláskereső természetes személy (ÁSZFF szerinti Ügyfél) és a webportált felkereső és állást hirdető vállalkozás és természetese személy (ÁSZFF szerinti Megrendelő).

  3.1.2.19. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 2. Munkakeresés elősegítésére szolgáló platform biztosítása

  1. A platform célja

  1.1. A Zyntern.com szolgáltatása arra irányul, hogy felületet biztosítson az állást kereső Ügyfelek és az állást kínáló Megrendelők részére.

  1.1.1. A Zyntern.com Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály tér 8. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 07-09-028850, az „Adatkezelő”) a www.zyntern.com URL címen elérhető webportál (továbbiakban: Webportál) üzemeltetője, mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért kizárólag a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott, kifejezett célhoz kötött személyes adatokat kezeli, amelyet a jelen adatkezelési szabályzatban előzetesen meghatározott, és amelyhez Ön a hozzájárulását adta, amely szerződésben vagy jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy amelyek kezelését az adatkezelő jogos érdeke indokolja.

  1.1.2. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a Szabályzat 1.8. pontjával összhangban olyan biztonsági intézkedésekről gondoskodik, amelyek az adatok céljával és a kezelt adatok körével egyensúlyban biztosítják azok biztonságos kezelését.

  1.1.3. A Felhasználó a Webportál látogatásakor megadott hozzájárulásával, illetve a szolgáltatások, azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével, megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Zyntern.com számára, és tudomásul veszi, azt elfogadja és ahhoz hozzájárul, hogy a Webportál egyes részei látogatásához, egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adatok önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti. A Webportál egyes elemei, funkciói, szolgáltatások igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a Webportál bizonyos részeihez, egyes szolgáltatásokhoz, a szolgáltatások egyes elemeihez.

  1.1.4. Kérjük és javasoljuk, hogy a Webportált és szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött személyek használják, illetve vegyék igénybe. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

  1.1.5. A Webportált és az egyes szolgáltatásokat a Felhasználó Ügyfél saját álláskeresése, Megrendelő pedig munkaerő keresés céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.

  1.1.6. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Webportál bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

  1.1.7. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Adatkezelő akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

  1.2. Adatfeldolgozók A Zyntern.com adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  • Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Céges e-mail szolgáltatás, Google Drive adattárolás, Google Analytics aggregált adatelemzés, Google Tagmanager mérőkód elhelyezés, Google+ és Youtube social felületek használata, kérdőív kiküldés, Hangouts chat alkalmazás, stb.)
  • Google Ireland Limited; Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House (Google Adwords online hirdetés)
  • Mailchimp, The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company (Tömeges levélkiküldés)
  • Sendgrid, (Tömeges levélkiküldés): [email protected], 1801 California St., Suite 500, Denver, Colorado 80202, U.S.A.
  • Microsoft Azure platfurm Frankfurt - anyavállalat Microsoft, Németország (tárhely szolgáltató)
  • Dotroll Kft. (domain szerver szolgáltatás)

  1.3. A munkakeresés elősegítésére szolgáló platform, mint adatkezelési cél

  1.3.1. Az Ön személyes adatai kezelésére a www.zyntern.com internetes felületen álláskeresés elősegítése, munkáltatók megismertetése, munkáltatók és a munkaerő közötti kapcsolat lehetőségének megteremtése, valamint ezekhez kapcsolódóan adatbázis kezelés – ide értve az állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is – céljából kerül sor.

  1.4. Az adatkezelés jogalapja

  1.4.1. Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott hozzájárulása. Amennyiben Ön személyes adatot ad meg az Adatkezelő részére - függetlenül az adat közlésének módjától és az adat típusától- azzal Ön elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot és hozzájárul az abban foglaltak szerinti adatkezeléshez. Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulását úgy tudja visszavonni, ha törli a profilját.

  1.4.2. Az Adatkezelő Önt az adatkezelés fent ismertetett céljai bármelyikéből – különösen az álláskeresés elősegítése céljából – az Ön által megadott elérhetőségei bármelyikén jogosult megkeresni az adatkezelés időtartama alatt. Továbbá az Adatkezelő a rendszer használatáról, újdonságairól az abban bekövetkező esetleges változásokról bármikor értesítheti Önt az Ön által megadott elérhetőségei bármelyikén. Amennyiben nem kíván ilyen értesítést kapni, az értesítésben található linken leíratkozhat.

  1.4.3. Az Adatkezelő nem kéri GDPR szerinti különleges adat rendelkezésre bocsátását, kérjük lehetőség szerint ne adjon meg ilyen adatot. Az Adatkezelő ennek megfelelően nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

  1.4.4. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az Ön személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Az Ön adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai célra felhasználhatók, valamint statisztikai célú felhasználásra átadhatók az Ön hozzájárulása nélkül.

  1.4.5. Az Ön adatai a munkaerőt kereső munkáltatók számára az alábbiak szerint válnak hozzáférhetővé: az álláshirdetésre való jelentkezésével az adatlapját név, fénykép, email cím és telefonszám nélkül tekintheti meg, majd a munkáltató általi pozitív visszajelzés esetén válik hozzáférhetővé az névvel, fényképpel, email címmel és telefonszámmal kiegészült teljes adatlapja, így az Ön által megadott összes személyes adata. Az érintett a regisztrációval, adatai megadásával, valamint meghatározott álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a munkáltatók megismerjék. Az Ügyfél álláshirdetésre jelentkezéssel kifejezetten megadja a hozzájárulását adatai adott munkáltatóhoz történő továbbításhoz.

  1.4.6. Amennyiben a pályázata az Adatkezelő megítélése szerint megfelel az érintett harmadik személy (munkaadó) által támasztott kritériumoknak, és ez az érintett harmadik személy (munkaadó) Adatkezelő nem-EGT államban bejegyzett szerződéses partnere, - így a személyes adatok megfelelő szintű védelme nem biztosított - ezen kifejezett hozzájárulása arra az esetre is kiterjed, ha a Megrendelő nem EGT tagállamban található és az adattovábbítás biztonsága más módon sem biztosított (EU Bizottság megfelelőségi döntése vagy Privacy Shield-hez való csatlakozás… stb.). Ön jelen nyilatkozattal hozzájárul, hogy amennyiben jelentkezik a pozícióra, az adatait hozzáférhetővé tegyük a Megrendelő számára. Az alábbi linken tájékozódhat bővebben az EGT-n kívüli adattovábbítás feltételeiről: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

  1.4.7. Amennyiben a jelen adatkezelési szabályzatban foglalt célokon kívüli adatkezelés válik szükségessé az Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön hozzájárulását fogja kérni.

  1.5. Kezelt adatok köre

  1.5.1. Az Adatkezelő az Ön által megadott; továbbá - amennyiben a vonatkozó adatok átadásához Ön hozzájárult - az Ön által harmadik személynek megadott (pl. LinkedIn, Facebook) alábbi személyes adatokat kezeli:

  • alap adatok: név, e-mail cím, telefonszám, fénykép, beszélt nyelvek, facebook ID (ha a facebook profilján keresztül regisztrál)
  • tanulmányok: iskola, szakirány, időtartama, van-e hallgatói jogviszonya, van-e felsőfokú végzettsége és milyen szintű
  • szakmai tapasztalat: alkalmazó megnevezése, betöltött pozíció, tevékenység rövid leírása, tevékenység időtartama
  • érdeklődési kör/hobbi: megnevezése, rövid leírása
  • keresett állással kapcsolatban: preferált lokáció, hetente vállalt órák száma, milyen képzettségei vannak, keresett állás típusa, keresett állás preferált területe

  1.5.2. Az adatok forrása:

  • Az Adatkezelő kizárólag az Ügyfél által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.
  • Az adatok megadása az Ügyfél regisztrációja és adatlapjának kitöltése során történik. Az Ügyfél a regisztráció során megadja a nevét, email címét, jelszavát, majd az oldalra való bejelentkezést követően megadhatja a végzettségére, képességeire, készségeire vonatkozó adatokat, az álláskereséssel kapcsolatos adatokat.
  • Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy közösségei oldalon (Facebook) meglévő profiljával regisztráljon. A regisztráció során az Ügyfél megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelő importálja az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. Az Ügyfél kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelő által történő kezeléséhez.

  1.6. Cookie-k (Sütik)

  1.6.1 A www.zyntern.com honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben foglaltakat.

  1.6.2. A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.zyntern.com honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

  1.6.3. A www.zyntern.com honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.zyntern.com honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

  • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai
  • Google Analytics szolgáltatása
  • Facebook szolgáltatása
  • LinkedIn szolgáltatása

  1.6.4. A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.zyntern.com honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

  1.6.5. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
  • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
  • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
  • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
  • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
  • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265”

  1.7. Adatkezelés időtartama

  1.7.1. Az Adatkezelő – jogszabályon alapuló kötelező adatkezelések kivételével - törli az Ügyfél adatlapját, így a személyes adatokat adatait is, ha az Ügyfél deaktiválta a profilját, a deaktiválás után egy évvel, továbbá aktív státusz esetén, ha egy évig nem lépett be a rendszerbe. Ezen két esetben az Adatkezelő email útján értesíti az Ügyfelet arról, hogy ha nem erősíti meg regisztrációját, felhasználói felülete, így adatai törlésre kerülnek.

  1.7.2. Kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

  1.8. Adatkezelés biztonsága

  1.8.1. Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

  1.8.2. Adattovábbításra csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kerül sor az állásokra való jelentkezésével, Adatkezelő minden esetben megköveteli az adatot megszerző harmadik személytől, hogy az adatkezelés megfelelő biztonságát nyújtsa, és az adatokat kizárólag az adattovábbítás során meghatározott célból kezelje. Felhívjuk figyelmét, hogy Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy az Adattovábbítás címzettjei mechanikusan nem rögzítették az Ön adatait.

  1.8.3. Adatkezelő a GDPR szerinti jogszabályi kötelezettségének eleget téve az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Adatkezelő az ezen nyilvántartásban szereplő adatokat 5 évig köteles megőrizni.

  1.8.4. Adatkezelő a GPDR rendelkezései szerint valamennyi adatkezelési tevékenyégéről adatkezelési nyilvántartást vezet a GDPR szerinti tartalommal, amelynek részét képezi az adattovábbítások nyilvántartása is. Az állásokra való jelentkezés és a pozitív visszajelzés idejét naplózzuk.

  1.9. Az érintettek jogai

  1.9.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

  • Ön a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, postai úton vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
  • Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.
  • Az Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol.
  • Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat postai úton agy email-ben megküldi az Ön részére.

  1.9.2. A helyesbítéshez való jog

  • Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését, amennyiben Ön manuálisan a felhasználói felületén ezt nem tudná megtenni. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát.
  • Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

  1.9.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

  • Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, postai úton vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
   2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
   4. a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
   5. a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.
  • Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
  • Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

  1.9.4. A zároláshoz/az adatkezelés korlátozásához való jog

  • Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, postai úton vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.
  • A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

  1.9.5. Az adathordozhatósághoz való jog

  • Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, postai úton vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
  • Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  • Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

  1.9.6. A tiltakozáshoz való jog

  • Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, postai úton vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  • Ön ezen tiltakozását az Adatkezelő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az Adatkezelő a továbbiakban nem küld Önnek hírlevelet/reklámcélú levelet.

  19.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  • Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást sem.
  • Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy Önt előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  1.9.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

  • Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.
  • Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:
           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
           Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
           Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
           E-mail: [email protected]
           Telefon: +36 (1) 391-1400
           Fax: +36 (1) 391-1410
           Honlap: www.naih.hu
     
  • Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

  19.9. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

  • Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa.

 3. Hírlevél és elektronikus hirdetések küldése

  1. Az Adatkezelő a Webportálon - mint annak kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője - lehetőséget nyújt a Felhasználók részére, hogy hozzájárulásukkal feliratkozzanak a hírlevél és elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó szolgáltatásra, melynek keretében a Felhasználók a Webportálon belül személyre szóló elektronikus értesítésben, vagy e-mailben tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő és regisztrált partnerei által nyújtott szolgáltatásokról, legfrissebb állásajánlatokról, toborzással, illetve munkáltatói márkaépítéssel kapcsolatos információkról, munkáltatók népszerűsítésével kapcsolatos újdonságokról, valamint az ezekhez kapcsolódó friss hírekről. A hírlevelek és elektronikus hirdetések közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést tartalmazhatnak. Az adatkezelés a hírlevél és elektronikus hirdetések küldésére vonatkozó szolgáltatásra való feliratkozás esetében kizárólag reklámcélból, a hírlevelek, elektronikus hirdetések küldése céljából történik.

  2. Az Adatkezelési szabályzat II. fejezetében foglaltak, a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatás tekintetében is megfelelően alkalmazandók a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel, és azzal, hogy hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás során az Ön által megadott személyes adatokat és átadott dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, adattovábbításra ezen célból kezelt adatok esetében nem kerül sor.

  3. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett önkéntesen megadott előzetes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása mely megfelelő tájékoztatáson alapul. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás Webportálra történő regisztráció során is lehetséges. A hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes és ingyenes. Az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyeknek a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatban megadott személyes adatait.

  4. Amennyiben a jelen Szabályzatban foglalt célokon kívüli kezelése válik szükségessé az Ön személyes adatainak, ahhoz az Adatkezelő minden esetben előzetes tájékoztatást követően az Ön külön hozzájárulását fogja kérni.

  5. Hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás esetében a kezelt adatok köre az Ön által megadott név, email cím, és iskolai végzettség. Az Adatkezelő külön nyilvántartást vezet a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás körében megadott adatokról azzal, hogy a megadott adatok helyességét nem ellenőrzi.

  6. Adatkezelő az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezelheti a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra való feliratkozás során megadott adatait. Ön a hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatásra korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozat, amely esetben az Adatkezelő az általa vezetett hírlevél és elektronikus hirdetés szolgáltatással kapcsolatos külön nyilvántartásból haladéktalanul törli az Ön adatait. A visszavonó nyilatkozatot Ön megteheti az adott hírlevélben vagy elektronikus hirdetésben található leiratkozó linkre kattintva, az [email protected] e-mail címre küldött e-mail útján, vagy a 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály tér 8. fszt. 3. számra küldött levél útján.

  7. Az Adatkezelési szabályzat II. fejezetének 1.8. és 1.9. pontjában foglaltak, azaz az adatkezelés biztonságával kapcsolatos rendelkezések, valamint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei a hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában is megfelelően alkalmazandók a hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozással kapcsolatos fenti rendelkezések figyelembevételével.

Jelen Szabályzat 2018. május 25-től hatályos

A ZYNTERN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT letöltéséért kattints ide