Belépés Kijelentkezés Regisztráció Fiókom adatai facebook LinkedIn Instagram

Zyntern.com Kft. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2020. február 15. napjától

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ALAPFOGALMAK

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZFF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Zyntern.com Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály tér 8. fszt. 3., cégjegyzékszám: 07-09-028850, adószám: 25776641-2-07), mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott online álláshirdető és álláskereső motor szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”; Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

1.1. Alapfogalmak

1.1.1. Megrendelő: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

1.1.2. Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen ÁSZFF keretei között – akár a Megrendelő, akár az Ügyfél részére - nyújtott valamennyi szolgáltatás.

1.1.3. Szolgáltató Honlapja: www.zyntern.com

1.1.4. Ügyfél: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

1.2. Az ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződéskötés körülményei (pontos időpont, felek adatai, megtett nyilatkozatok), a Szolgáltató elektronikus rendszerében rögzítésre kerülnek, és ezen adatok onnan bármikor visszaidézhetők. A szerződés nyelve: magyar.

1.3. Az ÁSZFF nyilvánosságra hozatala és módosítása

1.3.1. A Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Honlapjára történő regisztrációval elfogadja az ÁSZFF-et, ezzel a Felek közötti szerződés létrejön. A Megrendelő, illetve az Ügyfél az ÁSZFF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZFF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZFF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a Szolgáltató Honlapján, jól láthatóan köteles nyilvánosságra hozni.

1.3.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZFF egyoldalú módosítására különösen azon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben vagy a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai ezt indokolják. Az ÁSZFF módosítása a Megrendelő, illetve az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az ÁSZFF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos ÁSZFF megtekinthető a Szolgáltató Honlapján.

1.4. Az ÁSZFF hatálya

1.4.1. Az ÁSZFF közzététellel egyidejűleg hatályossá válik, annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban a 1.3.2. pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba. Az ÁSZFF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. Jelen ÁSZFF hatálya kiterjed a Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre.

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

2.1. Szolgáltató jelen ÁSZFF keretében speciális online álláshirdető és álláskeresési portált működtet és ennek keretében az alábbi Szolgáltatást nyújtja:

2.1.1.A Szolgáltatás keretében Szolgáltató olyan online rendszert működtet, amelyben a Megrendelő álláshirdetéseket tölthet fel/tehet közzé, a Megrendelőnél, mint munkáltatónál, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megbízójánál/megrendelőjénél elvárt, és az állás betöltéséhez szükséges képességek és képzettségek, valamint az álláshirdetéshez kapcsolódó egyéb körülmények részletes rögzítésével. A Szolgáltatás az “egy hirdetés egy kifejezett pozíció” elvet követi, azaz minden egyes közzétett hirdetés egy specifikus pozíció betöltésére vonatkozik, ezzel biztosítva azt, hogy az álláskereső arra a kifejezett pozícióra jelentkezik, ami számára releváns. Az egyes hirdetések nem tartalmazhatnak utalást más hirdetésekre, vagy adatbázis (talent pool) építési célra.

2.2. A Szolgáltatás keretében továbbá lehetőség van események Megrendelő általi közzétételére, az adott esemény részletes leírásának megjelenítésével. Az eseményekre való jelentkezés a Megrendelő választása szerint vagy a Zyntern.com weboldalon az álláshirdetésekre való jelentkezéshez hasonló módon, vagy külső felületen történik, amelyhez a Szolgáltató által üzemeltetett online rendszer egy linket biztosít. Amennyiben a regisztráció külső felületen történik, úgy a linkre történő kattintással az Ügyfél átnavigál a külső felületre, mely felületen már a Megrendelő felhasználási feltételei és adatkezelési szabályzatai irányadóak.

2.3. Ezzel párhuzamosan az álláskereső Ügyfél a regisztráció során saját profilt alakít ki, amelyen részletesen jelöli képességeit, képzettségét, illetve az egyéb releváns adottságokat, tényeket.

2.4. Az álláskereső Ügyfél a weboldal főoldalán korlátozás nélkül kereshet és tájékozódhat a Megrendelők által feltöltött álláshirdetések és esemény hirdetések között, ugyanakkor a regisztráció és saját profil létrehozása nélkül nem tudja élvezni a rendszer előnyeit, melyek a következők:

2.4.1. Szolgáltató az általa működtetett szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) segítségével a Megrendelők által a regisztrációjuk során rögzített profilban szereplő preferenciákat és kritériumokat, valamint az Ügyfelek által megadott adatokat elemzi, összeveti, és egyezés esetén az álláskereső Ügyfél számára jelzi az egyezést. Azaz a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató elvégzi az adatok szűrését annak érdekében, hogy az álláskereső Ügyfél számára csupán a relevánsnak tűnő hirdetések jelenjenek meg.

2.4.2.A találatok jelzésekor az Ügyfelek számára az adott Megrendelő álláshirdetését teljes egészében elérhetővé teszi.

2.5. Ügyfeleknek a találatok megjelenésekor lehetőségük van az adott álláshirdetésre jelentkezni. A jelentkezés feltétele, hogy az Ügyfél (i) a saját profilját regisztrálja a Szolgáltató Honlapján, (ii) elfogadja jelen ÁSZFF-et és (iii) a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát, majd a találathoz kapcsolódóan megjelenő „Jelentkezem” gombra kattintson. A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Megrendelő az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat az álláshirdetéssel kapcsolatban, a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt keretek között a szükséges mértékben kezelje.

2.6. Az Ügyfél jelentkezése a Megrendelőnél megjelenített találatoknál jelzésre kerül, azaz a Megrendelő oldalán megjelenik, hogy az adott találat, tehát az adott Ügyfél az álláshirdetésre jelentkezett. A Megrendelő részére egy csökkentett információtartalmú találatot jelenít meg. A csökkentett információ az alábbi adatokat tartalmazza: [Egyező elvárások, Nem egyező elvárások, Hallgatói jogviszony megléte, Tanulmányok, Szakmai tapasztalatok].

2.7. Megrendelőnek, miután pozitív visszajelzést küldött az Ügyfél részére, lehetősége van az Ügyfél nevével, emailcímével, telefonszámával kiegészült teljes adatlapjának megtekintésére és pdf formátumban történő letöltésére.

2.8. Megrendelő az Ügyfél profil adatait kizárólag saját működési körében, az álláshirdetési céllal összefüggésben használhatja fel, azokat az Ügyfél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

2.9. Szolgáltató a fentiekben kifejtetteken túl az alábbi rész-szolgáltatásokat nyújtja:

2.10.1 Folyamatosan fejlődő és bővülő űrlap a képességek, képzettségek, illetve egyéb adatok megadásának támogatására.

2.10.2 A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.

2.10.3 Az Ügyfélnek lehetősége van saját adatlapját az aktuálisan kitöltött adatokkal pdf formátumban lementeni.

2.10. Szolgáltató az álláshirdetéseket a feltöltéstől számított 30 (harminc) napig jeleníti meg a Szolgáltató Honlapján. 30 (harminc) nap elteltét követően, feltéve, hogy az álláshirdetés meghosszabbítása iránt Megrendelő a rendszer által biztosított módon nem intézkedik, Szolgáltató az álláshirdetést “archivált” státuszba állítja. Az álláshirdetést a Megrendelő bármikor aktiválhatja, amennyiben rendelkezik hirdetési egyenleggel, illetőleg annak archiválására, valamint törlésére maga is jogosult. Az álláshirdetés Megrendelő – vagy a jelen ÁSZFF-ben meghatározottak szerint Szolgáltató - általi törlése esetén Szolgáltató az álláshirdetést törölt státusszal tárolja tovább adatbázisában.

2.10.1. A Megrendelőnek lehetősége van aktív (közzétett), mentett és archivált hirdetéseket tárolni a profilján belül.

3.1.1. Aktív (közzétett) hirdetések

2.10.2. Az aktív, vagyis közzétett hirdetések tartalmát a weboldalra látogató Ügyfelek regisztráció nélkül is láthatják.

2.10.3. Az aktív hirdetéseket a Megrendelő bármikor módosíthatja, visszavonhatja, vagy archiválhatja.

2.10.4. A Megrendelő közzétenni vagy újra közzétenni csak akkor tud hirdetéseket, ha rendelkezik elérhető hirdetési egyenleggel.

2.10.5. 3.1.2. Mentett, Archivált hirdetések

2.10.6. A mentett és archivált hirdetéseket csak a Megrendelő láthatja a saját profiljában.

2.10.7. Mentett vagy archivált hirdetéseket csak úgy tud közzétenni, ha rendelkezik elérhető hirdetési egyenleggel.

3. EGYENLEG, HIRDETÉSI CSOMAG VÁSÁRLÁSA

3.1. A megrendelhető csomagokról a mindenkori szolgáltatási árak (pricing page) oldalon érhető el információ. A Megrendelő az alábbi hirdetései lehetőségek közül választhat:

3.2. Zyntern Basic - 1 darab ingyenes hirdetés 1 darab pozícióra - A Megrendelő 1 db 30 napos hirdetést (Zyntern Basic) ingyenesen futtathat egy darab pozícióra, amit közben bármikor archiválhat, de annak tudatában, hogy a feladástól számított 30 napon belül nem adhat fel újabb ingyenes hirdetést. Ingyenes hirdetés esetén az első 3 jelentkezést fogadja a rendszer, ezt követően a hirdetés inaktiválódik. Amennyiben a Megrendelő további jelentkezéseket szeretne fogadni, azt a Zytern Pro csomagra váltással teheti meg.

3.3. Zyntern Pro és korlátlan hirdetés - Ha a Megrendelő a Zyntern Basic ingyenes hirdetésen kívül több hirdetést szeretne feladni (több pozíciót szeretne hirdetni), akkor azokért már fizetnie szükséges, vagyis egyenleggel kell rendelkeznie. A szolgáltatási árak oldal (pricing page) segítségével a profiljába bejelentkezve előre meg kell rendelnie Zyntern Pro hirdetési csomagokat vagy a korlátlan havi / éves előfizetést. Pro hirdetés esetén korlátlan jelentkezőt jelentkezőt fogad a rendszer a hirdetésre. Pro hirdetés esetén a Megrendelőnek lehetőség van átirányítani a jelentkezőket saját külső felületre (pl. saját karrieroldal). Pro hirdetés esetén a Megrendelőnek lehetősége van megadni egy vagy több szűrő kérdést is, amire a jelentkezőnek válaszolnia szükséges a jelentkezésnél.

3.4. Zyntern Pro esemény- 1 darab hirdetés 1 darab eseményre - Az szolgáltatási árak oldal (pricing page) segítségével a profiljába bejelentkezve előre meg kell rendelnie Zyntern Pro esemény hirdetési szolgáltatást.

3.5. Kiemelt hirdetés A Megrendelőnek lehetősége van a Zyntern Pro hirdetését a főoldalon 15 napig kiemelni. Ebben az esetben kiemelt csomagot kell vásárolnia.

3.6. Megrendelő a profiljában láthatja a még a Megrendelő egyenlegét és annak érvényességi idejét.

4. ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

4.1. Az Ügyfél regisztrációja

4.1.1. Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely az Ügyfél azonosítását szolgálja a későbbiekben) és egy az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és az Ügyfél köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Ügyfélnek lehetősége van továbbá más szolgáltatónál történt regisztrációjával azonosítania magát (Facebook), ha a regisztráció során ezt a vonatkozó linkre kattintva jelzi. Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, az Ügyfél jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltatónak fel nem róható - megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

4.1.2. Ügyfél csak a jelen ÁSZFF-ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

4.1.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: “Ptk”) szerinti törvényes képviselője regisztrálhatja. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Ügyfél a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Ügyfél önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. E körben bővebben lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

4.1.4. A regisztrációt követően az Ügyfél által megadott e-mail címre egy automatikusan generált e-mail kerül kiküldésre, melyben az Ügyfél értesítést kap a regisztrációról, és arról, hogy a regisztrációját miként aktiválhatja. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés alapján történt regisztráció-megerősítést követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

1.5. Regisztrációt követően létrejön az Ügyfél saját profilja, amelyben Ügyfél az alább részletezett módon tárolhatja el képességeit, végzettségeit, egyéb adatait, valamint az alábbi műveleteket végezheti, és szolgáltatásokat veheti igénybe.

4.2. Ügyfél profil és annak kialakítása

4.2.1.2.1. A regisztráció folyamán létrejött Ügyfél profilban Ügyfél az alábbi adatokat adhatja meg és tárolhatja el önmagáról:

4.2.2. Személyes fotók (profil- és borítókép)

4.2.3. Elérhetőség/Személyes adatok: az Ügyfél azon adatai melyek a vele való kapcsolatfelvételhez szükségesek;

4.2.4. Állás részletei, elvárások: az Ügyfél által a leendő munkahelye iránt támasztott követelmények, igények (állás típusa, állás szakterülete, preferált lokáció, munkavégzés ideje)

4.2.5. Képességek: az Ügyfél azon képességei melyek a munkáltatók számára fontosak lehetnek; itt összegezhető minden olyan tudás, tapasztalat, amiket az eddigi tevékenységei során az Ügyfél felhalmozott és a munkakeresés szempontjából relevánsak lehetnek (Nyelvtudás, IT-, Szakmai-, és Soft Skillek)

4.2.6. Tanulmányok és bizonyítványok: az Ügyfél által eddig megszerzett iskolai végzettségek, bizonyítványok és okmányok;

4.2.7. Szakmai tapasztalatok: az Ügyfél szabad szöveges rövid leírása korábbi szakmai tapasztalatairól, általa elvégezett feladatokról, betöltött pozíciókról.

4.2.8. Érdeklődés, hobbi: azon tevékenységek melyeket az Ügyfél szabadidejében végez;

4.2.9. Ügyfél a profiljában kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel. Ügyfél felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valósságáért és aktualitásáért. Ügyfél továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Ügyfél a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában.

4.2.10. Ügyfél bármikor módosíthatja az adatait, mind a regisztráció során, mind azt követően a Profil szerkesztése menüpontban. Ha az Ügyfél már regisztrált, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a Belépés gombra kattintást követően, az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintva kérheti, hogy a Szolgáltató a regisztráció során korábban megadott e-mail címére, új belépési jelszót küldjön, „az új jelszó igénylése” gombra kattintást követően. A jelszó megváltoztatása a Profil szerkesztése felületen a „Jelszó módosítása” menüpontban lehetséges.

4.2.11. Ügyféli profil státuszai Az Ügyfél jogosult személyes profiljának állapotát bármikor megváltoztatni az alábbiak szerint

4.2.12. Aktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok, állásra való jelentkezés esetén a Megrendelő általi pozitív visszajelzés után hozzáférhetőek a Megrendelők számára.

4.2.13. Inaktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok sem más Ügyfelek, sem Megrendelők számára nem hozzáférhetők, nem kereshetőek és nem láthatóak. Egy év inaktív státusz után a Szolgálgató emlékeztető emailt küld az Ügyfél részére, hogy erősítse meg a regisztrációját, ellenkező esetben az Ügyfél profilja törlésre kerül.

4.2.14. Ügyfél bármikor törölheti a profilját a “Profil Törlés” gomb megnyomásával.

4.2.15. Amennyiben az Ügyfél egy évig nem lép be a rendszerbe, a Szolgáltató emlékeztető email küld számára, hogy erősítse meg a regisztrációját, ellenkező esetben az Ügyfél profilja törlésre kerül.

4.2.16. A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek minden a preferenciáinak és beállításainak megfelelő állásról azonnali értesítést küld a Zyntern.com profilján belül (notification)

4.2.17. Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató értesítést küldjön az alábbi két témában, amennyiben az Ügyfél saját profil oldalán ezt a funkciót és a küldés gyakoriságát beállította a “Beállítások” menüpontban:

4.2.17.1. “Értesítsen emailben új hozzám illő állásokról”

4.2.17.2. “Értesítsen emailben sikeres és sikertelen jelentkezésekről”

4.2.18. Az Ügyfél a 4. pontban megjelölt emailes értesítőket bármikor leállíthatja a Profil oldalon keresztül a Beállítások menüpontban.

4.2.19. Az Ügyfél a 4. pontban meghatározott emailes értesítőkről történő leiratkozást indíthatja közvetlenül a kapott email-ből is a “Leiratkozás” gombra kattintva, ekkor az Ügyfél saját profiljának “Beállítások” menüpontjához irányítjuk, ahol egy kattintással kikapcsolhatja az értesítéseket.

4.2.20. Az Ügyfélnek a Regisztrációkor lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozásra. Ezt a regisztrációkor külön ki kell pipálnia. Ebben az esetben A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek a megadott e-mail címre a Szolgáltatás újdonságairól, illetőleg a Szolgáltatást érintő információkról, eseményekről tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez az Ügyfél a regisztrációval hozzájárul.

4.2.21. Az Ügyfél ugyanakkor bármikor jelezheti a Szolgáltató által küldött email végén található leiratkozás gombbal, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni a Szolgáltatás újdonságairól, eseményekről és a Szolgáltatást érintő információkról.

4.2.22. Az Ügyfél a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy jelentkezése esetén az általa megadott elérhetőségeken a jelentkezéssel érintett Megrendelő őt közvetlenül felkeresse, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegye.

4.3. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

4.3.1.Az Ügyfél regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között.

4.3.2.Az Ügyfél továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.

5. MEGRENDELŐ REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

5.1. Megrendelő (álláshirdető munkáltató) regisztrációja

5.1.1. Ahhoz, hogy a Megrendelő álláshirdetést osszon meg, (i) regisztrálnia kell a Szolgáltató Honlapján,(ii) el kell fogadnia a jelen ÁSZFF-t és (iii) az Adatkezelési Szabályzatot és (iv) létre kell hoznia egy bemutatkozó cégprofilt a „Publikálás” gomb megnyomásával.

5.1.2. A regisztrációhoz szükséges a regisztrációs felületen található adatbekérő hiánytalan kitöltése. A regisztrációhoz szükséges adatok: cégnév, email cím, jelszó.

5.1.3. Egy jogi személynek (egyéb megállapodás hiányában) kizárólag egyetlen cégprofilja lehet amiről hirdetésfeladást folytat. Ha egy jogi személy több profillal folytat hirdetésfeladást, Szolgáltató jogosult a cég profilját deaktiválni és felszólítani, hogy válassza ki az egyetlen profilt, amit használni szeretne.

5.2. Cégprofil kitöltése

5.2.1.Az álláshirdetések feladását megelőzően a Megrendelő köteles kitölteni a cégprofilját. A cégprofilt a Megrendelő több nyelven is közzé teheti.

5.2.2.A regisztráció és cégprofil kitöltés során megadott adatokért és tartalmakért kizárólag a Megrendelő felel.

5.2.3.A Megrendelő az adatait bármikor módosíthatja, mind a regisztráció során, mind azt követően a Profil szerkesztése menüpontban. Ha Megrendelő már regisztrált, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a Belépés gombra kattintást követően, az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintva kérheti, hogy a Szolgáltató a regisztráció során korábban megadott e-mail címére, új belépési jelszót küldjön, „az új jelszó igénylése” gombra kattintást követően. A jelszó megváltoztatása a Profil szerkesztése felületen a „Jelszó módosítása” menüpontban lehetséges

5.2.4.Ahhoz, hogy a Megrendelő álláshirdetést adjon fel, publikálnia kell a profilját: “Publikálás” gombra kell kattintania.

5.3. Profil Deaktiválása, Reaktiválása

5.3.1.Megrendelőnek lehetősége van a profilját deaktiválni, vagyis elrejteni. Ebben az esetben a deaktiválás időtartamára nem kap értesítést az állásaira jelentkező felhasználókról sem a profilján belül, sem e-mailben. Miután Deaktiválta a profilját, a profilja a deaktiválás idejére nem látszik a Zyntern.com weboldalon.

5.3.2.Megrendelőnek lehetősége van újra aktiválni a profilját, ha újra szeretné igénybe venni a szolgáltatásokat.

5.4. Profil törlése

5.4.1.Megrendelőnek lehetősége van a Profilját törölni, ha már többé nem szeretné használni a Zyntern.com szolgáltatásait. Ebben az esetben a Megrendelő összes adata törlődik az adatbázisból, többet nem tud bejelentkezni a felhasználói fiókjába. Ilyen esetben, ha ismét hirdetni szeretne, a regisztrációját újból el kell végeznie.

6. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Szolgáltató a regisztrált Megrendelők és Ügyfelek számára köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZFF rendelkezései szerint biztosítani.

6.2. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött álláshirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Megrendelő és az Ügyfél bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Megrendelő vagy az Ügyfél által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Megrendelő vagy Ügyfél profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Megrendelő vagy az Ügyfél valótlan adatot adott meg.

6.3. Szolgáltató egyebekben is jogosult a Megrendelő által feltölteni kívánt, vagy feltöltött álláshirdetések, illetve az Ügyfelek által feltölteni kívánt, vagy feltöltött adatlapok tartalmát bármikor ellenőrizni. Amennyiben az adott álláshirdetés, vagy az Ügyfél adatlapjának tartalma a jelen ÁSZFF-el, jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható - például, ha megsérti az “egy hirdetés egy kifejezett pozíció elvét” - , abban az esetben Szolgáltató jogosult az álláshirdetés feltöltését, illetve az Ügyfél adatlapjának, profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött álláshirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Megrendelő vagy az Ügyfél regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, de döntését indokolni nem köteles.

6.4. Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén - jogosult bármely Ügyfél profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Ügyfél a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.

6.5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő vagy az Ügyfél érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az ÁSZFF-ben foglalt feltételek Megrendelő vagy az Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

6.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt vagy az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZFF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

6.7. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Megrendelőt vagy az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Megrendelő és az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

6.8. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a rendszerbe térítésmentesen regisztrálhat, illetve a rendszer által az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás-elemeket térítésmentesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.

6.9. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára garantálja a kiválasztási folyamat sikerességét, csupán a munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételi felületet biztosítja. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál állást.

6.10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Megrendelővel (munkaadóval) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Megrendelő (munkaadó) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

6.11. Megrendelő és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a jelen ÁSZFF-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

6.12. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni. Előzetes értesítés nélküli megszüntetés esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelővel elszámolni, mely esetben a Megrendelő csak az arányos időtartamra vonatkozó díj visszafizetésére tarthat igényt, egyéb kártérítési igényt a Szolgáltató kizár.

6.13. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

6.13.1. a Használók az ÁSZFF-ben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;

6.13.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;

6.13.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;

6.13.4. a Szolgáltató a jelen ÁSZFF feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy

6.13.5. egyéb személyek a Megrendelő vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

6.14. Ügyfélszolgálat

6.14.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Megrendelők és Ügyfelek megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.

6.14.2. A Megrendelő és az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: [email protected].

6.14.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Megrendelőt vagy az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről, panaszokról és a kivizsgált eseményekről nyilvántartást vezet.

6.14.4. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.

6.15. Tájékoztatás

6.15.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és az Ügyfelet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.

6.15.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZFF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.

6.15.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZFF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást joghatályosan a Megrendelő vagy az Ügyfél telefonszámára (ha a regisztráció során megadásra került) küldött üzenetben, illetve e-mailben is elküldheti.

7. A MEGRENDELŐ ÉS AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott Díjtáblázatban meghatározott díj (a továbbiakban „Díj”) fizetésére köteles. A Megrendelő díjfizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tehet eleget:

7.1.1.A Megrendelő által megrendelt szolgáltatások díja alapján a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, melyet elektronikusan eljuttat a Megrendelőnek. A Megrendelő köteles díjbekérőn szereplő összeget banki utalás útján kiegyenlíteni. A banki utaláskor a megjegyzés rovatban a díjbekérőn lévő utalási azonosító számot minden esetben fel kell tüntetni.

7.1.2.A szolgáltatási díj Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően a Szolgáltató jóváírja a hirdetési krediteket a Megrendelő profilján és kiállítja a végszámlát, melyet elektronikusan eljuttat a Megrendelőnek.

7.1.3.A Szolgáltató a nyújtott Szolgáltatásokról, a megállapodásban rögzített időtartamra vonatkozóan állít ki számlát.

7.1.4.A Megrendelő kérheti a Szolgáltató által kiállított számla havi gyakorisággal részére postai vagy elektronikus úton történő megküldését.

7.1.5.A Megrendelő, az Ügyfél és a Szolgáltató az ÁSZFF-ből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.

7.1.6.A Megrendelő és az Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.

7.1.6.1. Megrendelő továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok, fényképek és videók más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák, közeli felvételek esetén az illető személyek hozzájárulásával rendelkeznek. Megrendelő a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában. Szolgáltató kizárja a felelősségét a jogellenes tartalmakért, ilyen igényt a Szolgáltatóval szembeni érvényesítés esetén teljes egészében érvényesíti a Megrendelővel szemben.

7.1.7. Megrendelő lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon álláshirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a pozíció betöltése okán) már nem aktuálisak.

7.1.8. Megrendelő és Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik a jelen ÁSZF-et sértő bármely felhasználásból eredő kárért.

8. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

8.1. Megszűnik a jogviszony a Megrendelő vagy az Ügyfél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

8.2. Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Felek, illetve az Ügyfél felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve Felek, illetve az Ügyfél a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.

9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Szellemi tulajdon

1.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen ÁSZFF-ben meghatározottak szerint, a jelen ÁSZF keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

9.1.1. A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni - ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt - tilos.

9.1.2. Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

9.1.3. A zyntern.com domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben,- hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

9.2. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.3. Az ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

9.4. A Szolgáltató az ÁSZFF-et a Szolgáltató Honlapján közzéteszi.

9.5. Amennyiben az ÁSZFF eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató az ÁSZFF-el összefüggő bármely értesítését jogosult a Megrendelő vagy az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben Megrendelő vagy Ügyfél elérhetőségében változás következik be, úgy a Megrendelő vagy az Ügyfél köteles a változást átvezetni. Mindaddig, amíg a Megrendelő vagy az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők. A Szolgáltató az ÁSZFF-ben történt változásokról a Megrendelőt és az Ügyfelet Szolgáltató Honlapján történő közzététel útján értesíti, egyebekben az 1.4.2. pontban foglaltak szerint.

Hatályos 2020. február 15. napjától.

A hatályos Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek letöltéséért kattints ide

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek, amely 2020. február 15. napjáig hatályos

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ALAPFOGALMAK

1. Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „ÁSZFF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Zyntern.com Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály tér 8. fszt. 3., cégjegyzékszám: 07-09-028850, adószám: 25776641-2-07), mint szolgáltató (a továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott online álláshirdető és álláskereső motor szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeket, továbbá a Szolgáltató és a szolgáltatás megrendelője, azaz az álláshirdető (a továbbiakban a „Megrendelő”; Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a Szolgáltató által működtetett rendszert, illetve a szolgáltatást nem Megrendelőként használó ügyfelek, azaz álláskeresők (a továbbiakban „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.

2. Alapfogalmak

2.1. Megrendelő: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

2.2. Szolgáltatás: A Szolgáltató által a jelen ÁSZFF keretei között – akár a Megrendelő, akár az Ügyfél részére - nyújtott valamennyi szolgáltatás.

2.3. Szolgáltató Honlapja: www.zyntern.com

2.4. Ügyfél: A fogalom az 1. pontban került meghatározásra.

3. Az ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekre, illetőleg a Szolgáltató tevékenységére a vonatkozó, mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások és rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény irányadó. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződéskötés körülményei (pontos időpont, felek adatai, megtett nyilatkozatok), a Szolgáltató elektronikus rendszerében rögzítésre kerülnek, és ezen adatok onnan bármikor visszaidézhetők. A szerződés nyelve: magyar.

4. Az ÁSZFF nyilvánosságra hozatala és módosítása

4.1. A Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltató Honlapjára történő regisztrációval elfogadja az ÁSZFF-et, ezzel a Felek közötti szerződés létrejön. A Megrendelő, illetve az Ügyfél az ÁSZFF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZFF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZFF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a Szolgáltató Honlapján, jól láthatóan köteles nyilvánosságra hozni.

4.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZFF egyoldalú módosítására különösen azon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben vagy a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos körülményekben beállt változások, így különösen a Szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai ezt indokolják. Az ÁSZFF módosítása a Megrendelő, illetve az Ügyfél által elfogadottnak minősül, ha az ÁSZFF módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi. A mindenkor hatályos, illetve a korábbi időszakokban hatályos ÁSZFF megtekinthető a Szolgáltató Honlapján.

5. Az ÁSZFF hatálya

5.1. Az ÁSZFF közzététellel egyidejűleg hatályossá válik, annak mindenkori módosítása az azokban megjelölt időpontban, de legkorábban a 4.1. pont szerinti nyilvánosságra hozatalt követő 15. (tizenötödik) napon lép hatályba. Az ÁSZFF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja. Jelen ÁSZFF hatálya kiterjed a Megrendelőre, a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre.

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

1. Szolgáltató jelen ÁSZFF keretében speciális online álláshirdető és álláskeresési portált működtet és ennek keretében az alábbi Szolgáltatást nyújtja:

1.1. A Szolgáltatás keretében Szolgáltató olyan online rendszert működtet, amelyben a Megrendelő álláshirdetéseket tölthet fel/tehet közzé, a Megrendelőnél, mint munkáltatónál, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megbízójánál/megrendelőjénél elvárt, és az állás betöltéséhez szükséges képességek és képzettségek, valamint az álláshirdetéshez kapcsolódó egyéb körülmények részletes rögzítésével.

1.2. Ezzel párhuzamosan az álláskereső Ügyfél a regisztráció során saját profilt alakít ki, amelyen részletesen jelöli képességeit, képzettségét, illetve az egyéb releváns adottságokat, tényeket.

1.3. Az álláskereső Ügyfél a weboldal főoldalán korlátozás nélkül kereshet és tájékozódhat a Megrendelők által feltöltött álláshirdetések között, ugyanakkor a regisztráció és saját profil létrehozása nélkül nem tudja élvezni a rendszer előnyeit, melyek a következők:

1.4. Szolgáltató az általa működtetett szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) segítségével a Megrendelők által a regisztrációjuk során rögzített profilban szereplő preferenciákat és kritériumokat, valamint az Ügyfelek által megadott adatokat elemzi, összeveti, és egyezés esetén az álláskereső Ügyfél számára jelzi az egyezést. Azaz a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató elvégzi az adatok szűrését annak érdekében, hogy az álláskereső Ügyfél számára csupán a relevánsnak tűnő hirdetések jelenjenek meg.

1.5. A találatok jelzésekor az Ügyfelek számára az adott Megrendelő álláshirdetését teljes egészében elérhetővé teszi.

1.6. Ügyfeleknek a találatok megjelenésekor lehetőségük van az adott álláshirdetésre jelentkezni. A jelentkezés feltétele, hogy az Ügyfél (i) a saját profilját regisztrálja a Szolgáltató Honlapján, (ii) elfogadja jelen ÁSZFF-et és (iii) a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatát, majd a találathoz kapcsolódóan megjelenő „Jelentkezem” gombra kattintson. A jelentkezéssel Ügyfél automatikusan hozzájárul, hogy a Megrendelő az Ügyfél által feltöltött valamennyi adatot, az Ügyfél teljes profilját megismerje, és az adatokat az álláshirdetéssel kapcsolatban, a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt keretek között a szükséges mértékben kezelje.

1.7. Az Ügyfél jelentkezése a Megrendelőnél megjelenített találatoknál jelzésre kerül, azaz a Megrendelő oldalán megjelenik, hogy az adott találat, tehát az adott Ügyfél az álláshirdetésre jelentkezett. A Megrendelő részére egy csökkentett információtartalmú találatot jelenít meg. A csökkentett információ az alábbi adatokat tartalmazza: [Egyező elvárások, Nem egyező elvárások, Hallgatói jogviszony megléte, Tanulmányok, Szakmai tapasztalatok].

1.8. Megrendelőnek, miután pozitív visszajelzést küldött az Ügyfél részére, lehetősége van az Ügyfél nevével, emailcímével, telefonszámával kiegészült teljes adatlapjának megtekintésére és pdf formátumban történő letöltésére.

1.9. Megrendelő az Ügyfél profil adatait kizárólag saját működési körében, az álláshirdetési céllal összefüggésben használhatja fel, azokat az Ügyfél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltatja ki, harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

2. Szolgáltató a fentiekben kifejtetteken túl az alábbi rész-szolgáltatásokat nyújtja:

2.1. Folyamatosan fejlődő és bővülő űrlap a képességek, képzettségek, illetve egyéb adatok megadásának támogatására.

2.2. A megadott adatlapok, profilok szerkeszthetőségének biztosítása.

2.3. Az Ügyfélnek lehetősége van saját adatlapját az aktuálisan kitöltött adatokkal pdf formátumban lementeni.

3. Szolgáltató az álláshirdetéseket a feltöltéstől számított 30 (harminc) napig jeleníti meg a Szolgáltató Honlapján. 30 (harminc) nap elteltét követően, feltéve, hogy az álláshirdetés meghosszabbítása iránt Megrendelő a rendszer által biztosított módon nem intézkedik, Szolgáltató az álláshirdetést “archivált” státuszba állítja. Az álláshirdetést a Megrendelő bármikor aktiválhatja, amennyiben rendelkezik hirdetési egyenleggel, illetőleg annak archiválására, valamint törlésére maga is jogosult. Az álláshirdetés Megrendelő – vagy a jelen ÁSZFF-ben meghatározottak szerint Szolgáltató - általi törlése esetén Szolgáltató az álláshirdetést törölt státusszal tárolja tovább adatbázisában.

3.1. A Megrendelőnek lehetősége van aktív (közzétett), mentett és archivált hirdetéseket tárolni a profilján belül.

3.1.1. Aktív (közzétett) hirdetések

2.3.1. Az aktív, vagyis közzétett hirdetések tartalmát a weboldalra látogató Ügyfelek regisztráció nélkül is láthatják.

2.3.2. Az aktív hirdetéseket a Megrendelő bármikor visszavonhatja, vagy archiválhatja.

2.3.3. A Megrendelő közzétenni vagy újra közzétenni csak akkor tud hirdetéseket, ha rendelkezik elérhető hirdetési egyenleggel.

2.3.4. A Megrendelő az aktív hirdetés esetén a pozíció nevét és hirdetés kategóriáját nem változtathatja meg. A szövegtörzsben van lehetősége szerkeszteni.

3.1.2. Mentett, Archivált hirdetések

2.3.5. A mentett és archivált hirdetéseket csak a Megrendelő láthatja a saját profiljában

2.3.6. Mentett vagy archivált hirdetéseket csak úgy tud közzétenni, ha rendelkezik elérhető hirdetési egyenleggel.

3. Egyenleg, hirdetési csomag vásárlása

1. A megrendelhető csomagokról a mindenkori szolgáltatási árak (pricing page) oldalon érhető el információ. A Megrendelő az alábbi hirdetései lehetőségek közül választhat:

1.1. Zyntern Basic - 1 db ingyenes hirdetés A Megrendelő 1 db 30 napos hirdetést (Zyntern Basic) ingyenesen futtathat, amit közben bármikor archiválhat, de annak tudatában, hogy a feladástól számított 30 napon belül nem adhat fel újabb ingyenes hirdetést.

1.2. Zyntern Pro és korlátlan hirdetés Ha a Megrendelő a Zyntern Basic ingyenes hirdetésen kívül több hirdetést szeretne feladni, akkor azokért már fizetnie szükséges, vagyis egyenleggel kell rendelkeznie. Az szolgáltatási árak oldal (pricing page) segítségével a profiljába bejelentkezve előre meg kell rendelnie Zyntern Pro hirdetési csomagokat vagy a korlátlan fél éves / éves előfizetést.

1.3. Kiemelt hirdetés A Megrendelőnek lehetősége van a Zyntern Pro hirdetését a főoldalon 15 napig kiemelni. Ebben az esetben kiemelt csomagot kell vásárolnia.

2. Megrendelő a profiljában láthatja a még a Megrendelő egyenlegét és annak érvényességi idejét.

4. ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. Az Ügyfél regisztrációja

1.1. Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni saját e-mail címét (amely az Ügyfél azonosítását szolgálja a későbbiekben) és egy az e-mail címhez tartozó jelszót. Amennyiben az adott e-mail címről már történt regisztráció vagy a jelszó már foglalt, úgy ezt a rendszer jelzi és az Ügyfél köteles más e-mail címet vagy jelszót megadni. Ügyfélnek lehetősége van továbbá más szolgáltatónál történt regisztrációjával azonosítania magát (Facebook), ha a regisztráció során ezt a vonatkozó linkre kattintva jelzi. Ügyfél köteles jelszavát titokban tartani, az Ügyfél jelszavának illetéktelen személyek általi – Szolgáltatónak fel nem róható - megszerzéséért a Szolgáltató nem felelős.

1.2. Ügyfél csak a jelen ÁSZFF-ben foglalt feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása esetén, az elfogadást követően jogosult regisztrálni a Szolgáltató Honlapján. Az elfogadást a megfelelő check boxok kipipálásával kell jelezni.

1.3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben 14. életévét nem töltötte be, úgy kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: “Ptk”) szerinti törvényes képviselője regisztrálhatja. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Ügyfél a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Ügyfél önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. E körben bővebben lásd az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit.

1.4. A regisztrációt követően az Ügyfél által megadott e-mail címre egy automatikusan generált e-mail kerül kiküldésre, melyben az Ügyfél értesítést kap a regisztrációról, és arról, hogy a regisztrációját miként aktiválhatja. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés alapján történt regisztráció-megerősítést követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy az Ügyfél a saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez az Ügyfél hozzáféréssel rendelkezik.

1.5. Regisztrációt követően létrejön az Ügyfél saját profilja, amelyben Ügyfél az alább részletezett módon tárolhatja el képességeit, végzettségeit, egyéb adatait, valamint az alábbi műveleteket végezheti, és szolgáltatásokat veheti igénybe.

2. Ügyfél profil és annak kialakítása

2.1. A regisztráció folyamán létrejött Ügyfél profilban Ügyfél az alábbi adatokat adhatja meg és tárolhatja el önmagáról:

2.1.1. Személyes fotók (profil- és borítókép)

2.1.2. Elérhetőség/Személyes adatok: az Ügyfél azon adatai melyek a vele való kapcsolatfelvételhez szükségesek;

2.1.3. Állás részletei, elvárások: az Ügyfél által a leendő munkahelye iránt támasztott követelmények, igények (állás típusa, állás szakterülete, preferált lokáció, munkavégzés ideje)

2.1.4. Képességek: az Ügyfél azon képességei melyek a munkáltatók számára fontosak lehetnek; itt összegezhető minden olyan tudás, tapasztalat, amiket az eddigi tevékenységei során az Ügyfél felhalmozott és a munkakeresés szempontjából relevánsak lehetnek (Nyelvtudás, IT-, Szakmai-, és Soft Skillek)

2.1.5. Tanulmányok és bizonyítványok: az Ügyfél által eddig megszerzett iskolai végzettségek, bizonyítványok és okmányok;

2.1.6. Szakmai tapasztalatok: az Ügyfél szabad szöveges rövid leírása korábbi szakmai tapasztalatairól, általa elvégezett feladatokról, betöltött pozíciókról.

2.1.7. Érdeklődés, hobbi: azon tevékenységek melyeket az Ügyfél szabadidejében végez;

2.2. Ügyfél a profiljában kizárólag saját személyével kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet fel. Ügyfél felelős az általa megadott adatok pontosságáért, valósságáért és aktualitásáért. Ügyfél továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Ügyfél a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában.

2.3. Ügyfél bármikor módosíthatja az adatait, mind a regisztráció során, mind azt követően a Profil szerkesztése menüpontban. Ha az Ügyfél már regisztrált, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a Belépés gombra kattintást követően, az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintva kérheti, hogy a Szolgáltató a regisztráció során korábban megadott e-mail címére, új belépési jelszót küldjön, „az új jelszó igénylése” gombra kattintást követően. A jelszó megváltoztatása a Profil szerkesztése felületen a „Jelszó módosítása” menüpontban lehetséges.

2.4. Ügyféli profil státuszai Az Ügyfél jogosult személyes profiljának állapotát bármikor megváltoztatni az alábbiak szerint

2.4.1. Aktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok, állásra való jelentkezés esetén a Megrendelő általi pozitív visszajelzés után hozzáférhetőek a Megrendelők számára.

2.4.2. Inaktív státusz: ebben az esetben az Ügyfél által feltöltött adatok sem más Ügyfelek, sem Megrendelők számára nem hozzáférhetők, nem kereshetőek és nem láthatóak. Egy év inaktív státusz után a Szolgálgató emlékeztető emailt küld az Ügyfél részére, hogy erősítse meg a regisztrációját, ellenkező esetben az Ügyfél profilja törlésre kerül.

2.5. Ügyfél bármikor törölheti a profilját a “Profil Törlés” gomb megnyomásával.

2.6. Amennyiben az Ügyfél egy évig nem lép be a rendszerbe, a Szolgáltató emlékeztető email küld számára, hogy erősítse meg a regisztrációját, ellenkező esetben az Ügyfél profilja törlésre kerül.

3. A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek minden a preferenciáinak és beállításainak megfelelő állásról azonnali értesítést küld a Zyntern.com profilján belül (notification)

4. Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy a megadott e-mail címre a Szolgáltató értesítést küldjön az alábbi két témában, amennyiben az Ügyfél saját profil oldalán ezt a funkciót és a küldés gyakoriságát beállította a “Beállítások” menüpontban:

4.1. “Értesítsen emailben új hozzám illő állásokról”

4.2. “Értesítsen emailben sikeres és sikertelen jelentkezésekről”

5. Az Ügyfél a 4. pontban megjelölt emailes értesítőket bármikor leállíthatja a Profil oldalon keresztül a Beállítások menüpontban.

6. Az Ügyfél a 4. pontban meghatározott emailes értesítőkről történő leiratkozást indíthatja közvetlenül a kapott email-ből is a “Leiratkozás” gombra kattintva, ekkor az Ügyfél saját profiljának “Beállítások” menüpontjához irányítjuk, ahol egy kattintással kikapcsolhatja az értesítéseket.

7. Az Ügyfélnek a Regisztrációkor lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére történő feliratkozásra. Ezt a regisztrációkor külön ki kell pipálnia. Ebben az esetben A Szolgáltató a regisztrált Ügyfélnek a megadott e-mail címre a Szolgáltatás újdonságairól, illetőleg a Szolgáltatást érintő információkról, eseményekről tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez az Ügyfél a regisztrációval hozzájárul.

8. Az Ügyfél ugyanakkor bármikor jelezheti a Szolgáltató által küldött email végén található leiratkozás gombbal, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni a Szolgáltatás újdonságairól, eseményekről és a Szolgáltatást érintő információkról.

9. Az Ügyfél a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy jelentkezése esetén az általa megadott elérhetőségeken a jelentkezéssel érintett Megrendelő őt közvetlenül felkeresse, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegye.

3. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

3.1 Az Ügyfél regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános álláshirdetések között.

3.2 Az Ügyfél továbbá megismerheti a Szolgáltató Honlapján regisztráció nélkül is hozzáférhető információkat, tájékoztatásokat.

5. MEGRENDELŐ REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. Megrendelő (álláshirdető munkáltató) regisztrációja

1.1. Ahhoz, hogy a Megrendelő álláshirdetést osszon meg, (i) regisztrálnia kell a Szolgáltató Honlapján,(ii) el kell fogadnia a jelen ÁSZFF-t és (iii) az Adatkezelési Szabályzatot és (iv) létre kell hoznia egy bemutatkozó cégprofilt a „Publikálás” gomb megnyomásával.

1.2. A regisztrációhoz szükséges a regisztrációs felületen található adatbekérő hiánytalan kitöltése. A regisztrációhoz szükséges adatok: cégnév, email cím, jelszó.

1.3. Egy jogi személynek (egyéb megállapodás hiányában) kizárólag egyetlen cégprofilja lehet amiről hirdetésfeladást folytat. Ha egy jogi személy több profillal folytat hirdetésfeladást, Szolgáltató jogosult a cég profilját deaktiválni és felszólítani, hogy válassza ki az egyetlen profilt, amit használni szeretne.

2. Cégprofil kitöltése

2.1. Az álláshirdetések feladását megelőzően a Megrendelő köteles kitölteni a cégprofilját.

2.2. A regisztráció és cégprofil kitöltés során megadott adatokért és tartalmakért kizárólag a Megrendelő felel.

2.3. A Megrendelő az adatait bármikor módosíthatja, mind a regisztráció során, mind azt követően a Profil szerkesztése menüpontban. Ha Megrendelő már regisztrált, de a regisztrációkor megadott jelszavára nem emlékszik, akkor a Belépés gombra kattintást követően, az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintva kérheti, hogy a Szolgáltató a regisztráció során korábban megadott e-mail címére, új belépési jelszót küldjön, „az új jelszó igénylése” gombra kattintást követően. A jelszó megváltoztatása a Profil szerkesztése felületen a „Jelszó módosítása” menüpontban lehetséges

2.4. Ahhoz, hogy a Megrendelő álláshirdetést adjon fel, publikálnia kell a profilját: “Publikálás” gombra kell kattintania.

3. Profil Deaktiválása, Reaktiválása

3.1. Megrendelőnek lehetősége van a profilját deaktiválni, vagyis elrejteni. Ebben az esetben a deaktiválás időtartamára nem kap értesítést az állásaira jelentkező felhasználókról sem a profilján belül, sem e-mailben. Miután Deaktiválta a profilját, a profilja a deaktiválás idejére nem látszik a Zyntern.com weboldalon.

3.2. Megrendelőnek lehetősége van újra aktiválni a profilját, ha újra szeretné igénybe venni a szolgáltatásokat.

4. Profil törlése

4.1. Megrendelőnek lehetősége van a Profilját törölni, ha már többé nem szeretné használni a Zyntern.com szolgáltatásait. Ebben az esetben a Megrendelő összes adata törlődik az adatbázisból, többet nem tud bejelentkezni a felhasználói fiókjába. Ilyen esetben, ha ismét hirdetni szeretne, a regisztrációját újból el kell végeznie.

6. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Szolgáltató a regisztrált Megrendelők és Ügyfelek számára köteles a Szolgáltatást a jelen ÁSZFF rendelkezései szerint biztosítani.

2. Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő, illetve az Ügyfél által szolgáltatott adatok, információk, feltöltött álláshirdetések, anyagok tartalmáért, valósságáért, illetve a Megrendelő és az Ügyfél bármely jogcselekményéért vagy mulasztásáért, továbbá nem vállal kötelezettséget a Megrendelő vagy az Ügyfél által feltöltött adatok, információk, fényképek ellenőrzésére, kijavítására, illetve eltávolítására. Szolgáltató fenntartja azonban a jogot az adott Megrendelő vagy Ügyfél profiljának, vagy regisztrációjának törlésére, amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott Megrendelő vagy az Ügyfél valótlan adatot adott meg.

3. Szolgáltató egyebekben is jogosult a Megrendelő által feltölteni kívánt, vagy feltöltött álláshirdetések, illetve az Ügyfelek által feltölteni kívánt, vagy feltöltött adatlapok tartalmát bármikor ellenőrizni. Amennyiben az adott álláshirdetés, vagy az Ügyfél adatlapjának tartalma a jogszabályokkal ellentétes, erkölcsileg megkérdőjelezhető, megtévesztő, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató Honlapján történő megjelenése nem elfogadható, abban az esetben Szolgáltató jogosult az álláshirdetés feltöltését, illetve az Ügyfél adatlapjának, profiljának, vagy azok egyes tartalmi elemeinek feltöltését megtagadni, valamint a már feltöltött álláshirdetést, adatlapot, profilt, vagy azok egyes tartalmi elemeit a Szolgáltató Honlapjáról törölni, illetőleg döntése szerint a Megrendelő vagy az Ügyfél regisztrációját törölni. Szolgáltató köteles a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet a feltöltés megtagadásáról, vagy a törlésről értesíteni, de döntését indokolni nem köteles.

4. Szolgáltató egyebekben is bármikor – különösen valamely rendeltetésellenes felhasználás gyanúja vagy bebizonyosodása esetén - jogosult bármely Ügyfél profilját és regisztrációját törölni, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az adott Ügyfél a Szolgáltató rendszerét, illetve az általa elérhető szolgáltatás-elemeket nem rendeltetésszerűen használja.

5. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Megrendelő vagy az Ügyfél érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az ÁSZFF-ben foglalt feltételek Megrendelő vagy az Ügyfél általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Megrendelő, illetve az Ügyfél a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Megrendelőt vagy az Ügyfelet amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZFF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

7. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nyújtása érdekében esetleg közreműködő harmadik személy érdekkörében – a rendes működésből, vagy a működés során esetlegesen előálló mulasztásból – a Megrendelőt vagy az Ügyfelet a Szolgáltatás igénybevétele során ért károkért, valamint a fenti harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások (pl. internet kapcsolat, banki kapcsolat, stb.) elérhetőségi színvonaláért. A Megrendelő és az Ügyfél kártérítési igényét közvetlenül a kárt okozó harmadik személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

8. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél a rendszerbe térítésmentesen regisztrálhat, illetve a rendszer által az Ügyfélnek biztosított szolgáltatás-elemeket térítésmentesen veheti igénybe, a Szolgáltató egyebekben sem tartozik semmilyen felelősséggel Ügyfél irányában akár a szolgáltatás elérhetősége vagy minősége vonatkozásában, továbbá az Ügyféllel szemben a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben mentesül bármiféle kártérítési kötelezettsége alól.

9. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára garantálja a kiválasztási folyamat sikerességét, csupán a munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételi felületet biztosítja. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatások igénybevétele ellenére nem talál állást.

10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Ügyfelet a Szolgáltató Honlapján elérhető szolgáltatás kapcsán, vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Megrendelővel (munkaadóval) az Ügyfél munkaszerződést köt vagy egyéb módon foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létesít, azt a Szolgáltató közvetítői szerepvállalása nélkül teszi. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Megrendelő (munkaadó) által az Ügyfélnek tett ígéretért, sem pedig a munkaszerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.

11. Megrendelő és Ügyfél egyaránt tudomásul veszi, hogy (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató Honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a jelen ÁSZFF-ben foglalt feltételek szerint jogosult az adatbázisban elhelyezett (személyes/cég) adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

12. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltató Honlapján elérhető Szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy a Szolgáltatást megszüntetni. Előzetes értesítés nélküli megszüntetés esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelővel elszámolni, mely esetben a Megrendelő csak az arányos időtartamra vonatkozó díj visszafizetésére tarthat igényt, egyéb kártérítési igényt a Szolgáltató kizár.

13. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelőt, illetve az Ügyfelet, vagy a Szolgáltatást más módon igénybe vevőt, vagy igénybe venni kívánó személyeket (jelen pontban együtt a „Használók”) ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

13.1. a Használók az ÁSZFF-ben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;

13.2. a Használók mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;

13.3. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;

13.4. a Szolgáltató a jelen ÁSZFF feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy

13.5. egyéb személyek a Megrendelő vagy az Ügyfél terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

14. Ügyfélszolgálat

14.1. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos igények kielégítése, hibabejelentés, illetőleg a Megrendelők és Ügyfelek megfelelő tájékoztatása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátásával, a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében elektronikus (e-mail) ügyfélszolgálatot működtet.

14.2. A Megrendelő és az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának e-mailben jelentheti be. A Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának levelezési címe: [email protected].

14.3. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben kivizsgálja, és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő módon tájékoztatja a Megrendelőt vagy az Ügyfelet. A Szolgáltató a bejelentésekről, panaszokról és a kivizsgált eseményekről nyilvántartást vezet.

14.4. A Szolgáltató a Megrendelő által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt ésszerű határidőn belül intézkedik.

15. Tájékoztatás

15.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt és az Ügyfelet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről, így különösen annak módosításáról, a Szolgáltatás területi bővítéséről, az új szolgáltatásokról, azok használatáról, a díjakról és azok változásáról.

15.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZFF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást közzéteszi a Szolgáltató Honlapján.

15.3. A Szolgáltató a jelen ÁSZFF rendelkezéseivel kapcsolatos, vagy egyéb, a Megrendelőt vagy Ügyfelet érintő tájékoztatást joghatályosan a Megrendelő vagy az Ügyfél telefonszámára (ha a regisztráció során megadásra került) küldött üzenetben, illetve e-mailben is elküldheti.

7. A MEGRENDELŐ ÉS AZ ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató által kiadott Díjtáblázatban meghatározott díj (a továbbiakban „Díj”) fizetésére köteles. A Megrendelő díjfizetési kötelezettségének az alábbiak szerint tehet eleget:

1.1. A Megrendelő által megrendelt szolgáltatások díja alapján a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, melyet elektronikusan eljuttat a Megrendelőnek. A Megrendelő köteles díjbekérőn szereplő összeget banki utalás útján kiegyenlíteni. A banki utaláskor a megjegyzés rovatban a díjbekérőn lévő utalási azonosító számot minden esetben fel kell tüntetni.

1.2. A szolgáltatási díj Szolgáltató számlájára történő beérkezését követően a Szolgáltató jóváírja a hirdetési krediteket a Megrendelő profilján és kiállítja a végszámlát, melyet elektronikusan eljuttat a Megrendelőnek.

2. A Szolgáltató a nyújtott Szolgáltatásokról, a megállapodásban rögzített időtartamra vonatkozóan állít ki számlát.

3. A Megrendelő kérheti a Szolgáltató által kiállított számla havi gyakorisággal részére postai vagy elektronikus úton történő megküldését.

4. A Megrendelő, az Ügyfél és a Szolgáltató az ÁSZFF-ből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.

5. A Megrendelő és az Ügyfél egyaránt szavatolják, hogy a Szolgáltató Honlapjára nem töltenek fel és nem kísérelnek meg feltölteni jogszabállyal ellentétes, közmegítélés szerint erkölcsileg elfogadhatatlan, vagy egyébként valótlan adatokat.

5.1. Megrendelő továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok, fényképek és videók más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák, közeli felvételek esetén az illető személyek hozzájárulásával rendelkeznek. Megrendelő a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek irányában. Szolgáltató kizárja a felelősségét a jogellenes tartalmakért, ilyen igényt a Szolgáltatóval szembeni érvényesítés esetén teljes egészében érvényesíti a Megrendelővel szemben.

6. Megrendelő lehetőség szerint ésszerű határidőn belül törli azon álláshirdetéseit, amelyek valamely okból (pl. a pozíció betöltése okán) már nem aktuálisak.

7. Megrendelő és Ügyfél kártérítési felelősséggel tartozik a jelen ÁSZF-et sértő bármely felhasználásból eredő kárért.

8. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

1. Megszűnik a jogviszony a Megrendelő vagy az Ügyfél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, valamint a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2. Megszűnik a jogviszony a regisztráció törlésével, azzal, hogy a Felek, illetve az Ügyfél felelőssége a megszűnésig terjedő időszak alatt tanúsított magatartásáért, cselekményeiért a megszűnéstől függetlenül fennmarad, illetve Felek, illetve az Ügyfél a megszűnést követően is kötelesek titoktartási kötelezettségüknek eleget tenni.

9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Szellemi tulajdon

1.1. A Szolgáltató Honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató Honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis) a Szolgáltató Honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen ÁSZFF-ben meghatározottak szerint, a jelen ÁSZF keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

1.2. A Szolgáltató Honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni - ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt - tilos.

1.3. Tilos a Szolgáltató Honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

1.4. A zyntern.com domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben,- hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. A Szolgáltató és a Megrendelő arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg (Budapesti Békéltető Testület; postai címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3. Az ÁSZFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

4. A Szolgáltató az ÁSZFF-et a Szolgáltató Honlapján közzéteszi.

5. Amennyiben az ÁSZFF eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató az ÁSZFF-el összefüggő bármely értesítését jogosult a Megrendelő vagy az Ügyfél által megadott, Szolgáltató által rögzített bármely elérhetőségre (lakcím, székhely, e-mail cím, telefonszám) joghatályosan megküldeni. Amennyiben Megrendelő vagy Ügyfél elérhetőségében változás következik be, úgy a Megrendelő vagy az Ügyfél köteles a változást átvezetni. Mindaddig, amíg a Megrendelő vagy az Ügyfél adatváltozást nem jelent be a Szolgáltatónak, a Szolgáltatónál rögzített címre megküldött értesítések kézbesítettnek tekintendők. A Szolgáltató az ÁSZFF-ben történt változásokról a Megrendelőt és az Ügyfelet Szolgáltató Honlapján történő közzététel útján értesíti, egyebekben az I/4. pontban foglaltak szerint.

Hatályos 2018. május 25. napjától

Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek letöltéséért kattints ide

ÖSSZEFOGLALÓ A 2020 FEBRUÁR 15. NAPJA ELŐTT HATÁLYOS ÉS 2020 FEBRUÁR 15. NAPJA UTÁN HATÁLYOS ASZFF-EK KÜLÖBSÉGÉRŐL

1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA vonatkozó felhasználási feltételek az esemény hirdetési lehetőséggel az alábbiak szerint módosul:

1.2 A Szolgáltatás keretében 2020. február 15. napja után lehetőség van események Megrendelő általi közzétételére, az adott esemény részletes leírásának megjelenítésével. Az eseményekre való jelentkezés a Megrendelő választása szerint vagy a Zyntern.com weboldalon az álláshirdetésekre való jelentkezéshez hasonló módon, vagy külső felületen történik, amelyhez a Szolgáltató által üzemeltetett online rendszer egy linket biztosít. Amennyiben a regisztráció külső felületen történik, úgy a linkre történő kattintással az Ügyfél átnavigál a külső felületre, mely felületen már a Megrendelő felhasználási feltételei és adatkezelési szabályzatai irányadóak.

2. EGYENLEG, HIRDETÉSI CSOMAG VÁSÁRLÁSÁRA vonatkozó felhasználási feltételek az alábbiak szerint módosulnak: a Basic hirdetésre való jelentkezők megtekintésének korlátozásával, az „1 db hirdetés 1 kifejezett pozíció vagy esemény” elvének bevezetésével, illetve a PRO hirdetés tartalmának bővülésével, amely magába foglalja a jelentkezők átirányításának lehetőségét és plusz szűrőkérdések megadását a hirdetéshez.

3.2 Zyntern Basic - 1 darab ingyenes hirdetés 1 darab pozícióra - A Megrendelő 1 db 30 napos hirdetést (Zyntern Basic) ingyenesen futtathat egy darab pozícióra, amit közben bármikor archiválhat, de annak tudatában, hogy a feladástól számított 30 napon belül nem adhat fel újabb ingyenes hirdetést. Ingyenes hirdetés esetén az első 3 jelentkezést fogadja a rendszer, ezt követően a hirdetés inaktiválódik. Amennyiben a Megrendelő további jelentkezéseket szeretne fogadni, azt a Zytern Pro csomagra váltással teheti meg.

3.3 Zyntern Pro és korlátlan hirdetés - Ha a Megrendelő a Zyntern Basic ingyenes hirdetésen kívül több hirdetést szeretne feladni (több pozíciót szeretne hirdetni), akkor azokért már fizetnie szükséges, vagyis egyenleggel kell rendelkeznie. A szolgáltatási árak oldal (pricing page) segítségével a profiljába bejelentkezve előre meg kell rendelnie Zyntern Pro hirdetési csomagokat vagy a korlátlan havi / éves előfizetést. Pro hirdetés esetén korlátlan jelentkezőt jelentkezőt fogad a rendszer a hirdetésre. Pro hirdetés esetén a Megrendelőnek lehetőség van átirányítani a jelentkezőket saját külső felületre (pl. saját karrieroldal). Pro hirdetés esetén a Megrendelőnek lehetősége van megadni egy vagy több szűrő kérdést is, amire a jelentkezőnek válaszolnia szükséges a jelentkezésnél.

3.4 Zyntern Pro esemény- 1 darab hirdetés 1 darab eseményre - Az szolgáltatási árak oldal (pricing page) segítségével a profiljába bejelentkezve előre meg kell rendelnie Zyntern Pro esemény hirdetési szolgáltatást.

5. MEGRENDELŐ REGISZTRÁCIÓ MENETE ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK vonatkozó felhasználási feltételek annyiban módosultak, hogy a jövőben több nyelven is lehetősége van a Megrendelőnek közzétenni cégprofilját.

5.2 Cégprofil kitöltése

5.2.1. Az álláshirdetések feladását megelőzően a Megrendelő köteles kitölteni a cégprofilját. A cégprofilt a Megrendelő több nyelven is közzé teheti.